Ножен издвоен клик

product-img
product-img

Ножен издвоен клик

Опис на производот

Овие ножни тастери се активираат со помош на стапало. Се користат како замена на командите на компјутерското глувче (лев клик, десен клик, влечење и сл.) или како замена на некоја команда која се задава со помош на тастатура (Enter, Space и сл.)

ЛЕСНО ДОСТАПНИ АСИСТИВНИ УРЕДИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Сите производи